Dyrekcja Kadencja 2016 - 2021

Wybierz kadencję

Skład

Dyrektor Ośrodka

Informacje

Dyrektor Ośrodka - Małgorzata Hajko

Zakres obowiązków Dyrektora

- kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
- realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
- dysponowanie środkami budżetowymi placówki,
- organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
- przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
- występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych,
- wykonywanie zadań z zakresu awansu zawodowego pracowników,
- przewodniczenie zespołom opracowującym podstawową dokumentację pracy placówki,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Wicedyrektor

Informacje

Wicedyrektor - Bożena Szycko

ZAKRES UPRAWNIEŃ, OBOWIAZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI
WICEDYREKTORA OŚRODKA


I. Postanowienia ogólne:
Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwanego dalej „Ośrodkiem” ustalony został na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy, Regulaminu pracy oraz zadań wynikających ze stanowiska pracy.
1. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka.
2. Podczas nieobecności w pracy dyrektora Ośrodka, odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Ośrodka.
3. Odpowiada przed dyrektorem Ośrodka za pełną i terminową realizację powierzonych zadań.
4. Wicedyrektor poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie – Karta Nauczyciela, wykonuje zadania określone w niniejszym dokumencie.

II. Uprawnienia wicedyrektora
1. Z uprawnienia dyrektora jest bezpośrednim przełożonym dla nauczycieli.
2. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli.
3. Podczas nieobecności w pracy dyrektora Ośrodka przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
b) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,
c) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym oraz innymi instytucjami.
4. Hospituje/obserwuje nauczycieli, wydaje zalecenia pokontrolne i pohospitacyjne oraz egzekwuje ich wykonanie.
5. Przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli oraz projekty ocen dorobku zawodowego.
6. Wnioskuje do dyrektora Ośrodka o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za
osiągnięcia w pracy zawodowej.
7. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk z zakresu „przysposobienia do pracy” w SSPdP.
8. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie.
9. Na bieżąco i systematycznie kontroluje nauczycieli z pełnienia dyżurów.
10. Sprawuje nadzór nad pracą biblioteki szkolnej i organizacjami uczniowskimi.
11. Sprawuje nadzór nad praca pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i nad współpracą z wychowawcami klas i grup wychowawczych.
12. Ma prawo używania pieczątki imiennej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

III. Obowiązki
Wicedyrektor kształtuje atmosferę twórczej pracy w Ośrodku, życzliwości i zgodnego współdziałania w gronie pedagogicznym oraz Radą Rodziców OSW. Jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych.
Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora Ośrodka, a w szczególności:

- w zakresie organizacji działalności Ośrodka:

1. Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, rewalidacyjno-wychowawczą oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Organizuje pracę nauczycieli w obszarach: dydaktyczno wychowawczym i opiekuńczym, rewalidacyjno-wychowawczym oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. Koordynuje realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki.
4. Kieruje i odpowiada za prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w placówce.
5. Przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji pracy Ośrodka, m.in. współdziała z dyrektorem w przygotowaniu planu rozwoju Ośrodka, planu nadzoru pedagogicznego, przydziału czynności nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej, procedur pomiaru jakości pracy, w tym ewaluacji wewnętrznej i kontroli zarządczej.
6. Prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, z przebiegiem ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
7. Prowadzi wspólnie z dyrektorem czynności związane z organizacją egzaminów i naborem do placówki.
8. Opracowuje, z udziałem zespołu nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
9. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren placówki.
10. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania; koszty zastępstw ustala z dyrektorem.
11. Prowadzi rejestr nieodbytych zajęć i zastępstw.
12. Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi, jak również pozarządowymi.
13. Wykonuje inne prace związane z działalnością Ośrodka zlecone przez dyrektora.

- w zakresie nadzoru pedagogicznego:

1. Sprawuje nadzór nad pełną realizacją przez nauczycieli programów nauczania.
2. Sprawuje nadzór nad realizacja zadań przez wychowawców klas oraz wychowawców grup.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad praca zespołów nauczycielskich.
4. Hospituje/obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli celem systematycznego doskonalenia ich pracy.
5. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej:
a) dzienników lekcyjnych
b) dzienników nauczania indywidualnego,
c) arkuszy ocen,
d) dzienników zajęć pozalekcyjnych,
e) dzienników zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicy szkolnej,
f) dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
g) dzienników zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
h) planów pracy nauczycieli, w szczególności rozpoczynających pracę ,
i) programów wychowawczych i planów pracy wychowawców klas i grup wychowawczych.
6. Prowadzi kontrolę dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych.

- w zakresie spraw kadrowych

1. Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli.
2. Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli.
3. Opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia z pracy, itp.
Dokumenty

Zarządzenia Dyrekcji

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2013 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Schulz
Ilość wyświetleń: 7227
12 września 2017 12:04 (Krzysztof Schulz) - Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor.
12 września 2017 08:36 (Krzysztof Schulz) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Ośrodka.
11 września 2017 15:49 (Krzysztof Schulz) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Ośrodka.