Misja i zadania Ośrodka

       Misją Ośrodka jest tworzenie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na funkcjonowanie w społeczeństwie w miarę niezależnie samodzielnie i godnie.

 

Do naszych podstawowych zadań należy:

 

1)  realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

2) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 

3) realizacja programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

 

4) stworzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej na danym etapie edukacyjnym, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaju zajęć rewalidacyjnych prowadzonych    z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;

 

5) udzielanie pomocy rodzicom/prawnym opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju;

 

6)  podejmowanie działań w celu integracji ze środowiskiem rówieśniczym;

 

7)  przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

 

8) ciągłe doskonalenie warsztatu pracy kadry ośrodka, zgodne z jego potrzebami  i potrzebami   uczniów;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2012 19:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Schulz
Ilość wyświetleń: 1642
02 grudnia 2012 20:02 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2012 20:00 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2012 19:58 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.