Zasady udostępniania informacji publicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy

 

 

Zasady udostępniania informacji publicznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza
 Polskiego w Damnicy określają w szczególności następujące przepisy:

 

Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

1/ Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2/ Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.).

3/ Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

4/ Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (obow. tekst jedn.: Dz. U. 2002 r.

    Nr 101 poz. 926, ze zm.).

5/ Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223,

    poz.1458 ze zm.).

 

     SOSW w Damnicy udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

     Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art.10 ust.1 o ddip). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.13 ust.1 o ddip). W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Dyrektor Ośrodka w Damnicy powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art.13 ust. 2).

     SOSW w Damnicy na podstawie art.15 ust.1 o ddip ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art.15 ust.2 o ddip, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie               z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

     Udostępnienie informacji przez Ośrodek następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje SOSW w Damnicy uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 o ddip ). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez SOSW w Damnicy następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 o ddip).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobierz wniosek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2012 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Schulz
Ilość wyświetleń: 1760
19 stycznia 2017 11:28 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
19 stycznia 2017 11:28 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
19 stycznia 2017 11:27 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.